Regulamin

Definicje

1. Klient / Uczestnik - osoba zawierająca umowę i korzystająca z usług lub produktów dostępnych w serwisie.

2. Organizator - Tomasz Marzec lub podmiot odpowiedzialny za organizację lub sprzedaż usług, występujący bezpośrednio w imieniu Tomasza Marca.

3. Serwis - strona internetowa www.tomaszmarzec.pl

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego jest Tomasz Marzec, NIP: 6932026136, ul. Franka 2, 56-210 Wąsosz.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonywanie zakupu produktów i usług z zakresu szkoleń i coachingu (kursów on-line, książek, szkoleń stacjonarnych czy konsultacji).

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu.

Zawarcie umowy

1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w momencie zakupu usługi lub produktu bezpośrednio przez Serwis.

2. Do zawarcia umowy niezbędne jest wypełnienie przez Klienta formularza zakupu, w którym należy podać swoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, oraz numeru telefonu. Organizator zapewnia, że dane te będą przechowywane w bezpieczny sposób, nie będą udostępniane osobom trzecim (z wyłączeniem firm zapewniających prawidłową realizację zamówienia), a Klient w każdej chwili będzie miał prawo do ich usunięcia. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych znajduje się w należnej Polityce Prywatności.

3. Operatorem wszystkich, dokonywanych w Serwisie transakcji jest PayU S.A., będący zewnętrznym podmiotem zapewniającym bezpieczne płatności. Płatności za szkolenia na ogół można dokonać w formie ekspresowego przelewu internetowego, kartą płatniczą, BLIKiem lub przelewem na wskazane konto bankowe. Ilość dostępnych kanałów jest zależna od operatora.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych

1. Udział w szkoleniu następuje po wcześniejszym opłaceniu pełnego uczestnictwa w wydarzeniu, za pośrednictwem Serwisu.

2. W przypadku niektórych szkoleń Uczestnik ma możliwość skorzystania z opcji przedpłaty, stanowiącej mniejszą część pełnej ceny szkolenia. Przedpłata oznacza rezerwację miejsca przez Uczestnika, zapewnia mu udział w szkoleniu i zobowiązuje go do zapłacenia pozostałej, należnej kwoty.

3. Pozostała kwota, o jakiej mowa w pkt. 2 powinna zostać przelana na wskazane przez Organizatora konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed datą wydarzenia, chyba że ustalono inaczej.

4. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty (w formie pełnej płatności lub przedpłaty) okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia (ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 5 i pkt. 7), a także przenieść na inne szkolenie, produkty lub konsultacje, dostępne do zakupu w Serwisie. Nie ma możliwości zwrotu wpłaconych przez Uczestnika pieniędzy, poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

5. Uczestnik, który dokonał zarówno pełnej płatności, jak i samej przedpłaty ma obowiązek poinformować (w formie pisemnej lub ustnej) Organizatora o tym, że nie będzie mógł wziąć udziału w wykupionym przez siebie szkoleniu. W przypadku szkoleń stacjonarnych jedno i dwudniowych (jednodniowe seminaria, kluby rozwoju itp.) Uczestnik ma obowiązek zgłosić swoją nieobecność najpóźniej na 1 dzień przed datą szkolenia. W przypadku pozostałych szkoleń stacjonarnych (warsztaty, szkolenia wakacyjne itp.) Uczestnik ma obowiązek zgłosić swoją nieobecność najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. W przypadku przekroczenia tych terminów lub braku informacji o absencji, Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia całej kwoty wpłaconej przez Uczestnika, z jednoczesnym wyłączeniem możliwości wykorzystania środków w późniejszym terminie.

6. W przypadku Uczestnika, który dokonał przedpłaty - zgłoszenie swojej nieobecności nie zwalnia go z obowiązku zapłacenia pozostałej, należnej kwoty za wybrane szkolenie, w terminie o którym mowa w pkt. 3.

7. Jeżeli Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu, w ramach którego ma zagwarantowane zakwaterowanie w cenie szkolenia, to Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia 125 PLN za każdą dobę noclegu, na poczet pokrycia kosztów związanych z organizacją zakwaterowania (np. w przypadku sześciodniowych warsztatów jest to kwota 750 PLN). Oznacza to, że udział Uczestnika w kolejnej edycji takiego samego szkolenia (obejmującego zakwaterowanie) może się wiązać z koniecznością dopłaty pobranej kwoty.

8. Organizator może odstąpić od potrącenia kosztów zakwaterowania Uczestnika, o których mowa w pkt. 7, jeśli na miejsce Uczestnika pojawi się inna osoba, która swoim udziałem zrekompensuje nieobecność. W praktyce wystąpienie takiej sytuacji jest tym bardziej prawdopodobne, im szybciej Uczestnik zgłosi swoją nieobecność.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego daty z przyczyn niezależnych, polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez Tomasza Marca, zakup produktów edukacyjnych lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.

10. Wszelkie warunki związane z uczestnictwem, a w szczególności termin, miejsce, zakres tematyczny, czas trwania i to, co Uczestnik otrzymuje w ramach szkolenia (jak np. zakwaterowanie czy materiały szkoleniowe) są określone w ofercie konkretnego wydarzenia. Ewentualnie pytania, co do oferty lub nieścisłości wynikające z jej rozumienia powinny zostać wyjaśnione przez Klienta przed zawarciem umowy.

11. Organizator dokona wszelkich starań, by warunki umowy zostały wypełnione zgodnie z ofertą, jednak zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w wydarzeniu, w szczególności w zakresie konkretnego czasu realizacji czy obszarów tematycznych poruszanych na szkoleniu. Uczestnik biorący udział w szkoleniu jest również świadom tego, że część programu może nie zostać zrealizowana, ze względu na ograniczony czas każdego wydarzenia i oświadcza, że nie będzie miał jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

12. W przypadku szkoleń, których cena obejmuje zakwaterowanie:

a) Organizator zapewnia Uczestnikowi nocleg w mieszkaniu, apartamencie lub hotelu: w pokoju jedno, dwu lub trzyosobowym. Doba hotelowa, a tym samym możliwość zakwaterowania rozpoczyna się o godz. 13:00 w dniu rozpoczęcia szkolenia (chyba że ustalono inaczej). Wykwaterowanie Uczestnika powinno nastąpić najpóźniej o godz. 11:00 w dniu zakończenia szkolenia (chyba że ustalono inaczej).

b) Uczestnik zobowiązuje się do opuszczenia miejsca zakwaterowania, w wyznaczonym przez Organiaztora czasie i oświadcza, że poniesie wszelkie koszty wynikające z niedopełnienia tego obowiązku, w szczególności koszty rozpoczęcia kolejnej doby hotelowej obiektu czy kary umowne.

c) Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze szkodami, które wyrządził w obiekcie. Uczestnik jest również świadom potencjalnej odpowiedzialności karnej wynikającej z zakłócania spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego, w trakcie zakwaterowania.

d) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne wyposażenia obiektu, czystość obiektu czy kłopoty wynikające np. z uciążliwego zachowania sąsiadów. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, by obiekt spełniał wszystkie funkcje mieszkalne, a wszelkie problemy były jak najszybciej rozwiązywane.

14. Organizator poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną, na podany przez Uczestnika adres e-mail, o szczegółach logistycznych (obejmujących m.in. dokładny czas rozpoczęcia czy dokładny adres) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

15. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych przez Organizatora oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach. Organizator zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

16. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych przez Organizatora oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

17. Organizator będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania produktów i usług.

18. Poprzez udział w szkoleniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

19. Osoby biorące udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń lub materiałów z nich pochodzących.

20. Uczestnicy szkoleń oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

21. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty.

22. Organizator lub osoba uprawniona może poprosić Uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

Zasady uczestnictwa w konsultacjach

1. Udział w konsultacjach następuje po wcześniejszym opłaceniu uczestnictwa w minimum 1 godzinie konsultacji, za pośrednictwem Serwisu.

2. Organizator zobowiązuje się w przeciągu maksymalnie 72 godzin od zakupu konsultacji przez Uczestnika, skontaktować z Uczestnikiem drogą elektroniczną lub telefonicznie, w celu ustalenia wygodnego dla obu stron terminu wykonania usługi. Konsultacje odbywają się według ustalonego harmonogramu.

3. Konsultacje mogą zostać zrealizowane w formie spotkania na żywo, rozmowy telefonicznej lub rozmowy przez skype. Forma realizacji jest uzależniona od preferencji Uczestnika konsultacji.

4. Spotkania na żywo odbywają się na terenie Wrocławia. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana miejsca spotkania, jednak wymaga to ustalenia indywidualnych warunków współpracy. Należy tego dokonać przed zakupem usługi.

5. Minimalny czas trwania sesji to 1 godzina. Krótsze sesje są liczone w cenie 1 godziny.

6. Konsultacje trwające powyżej 1 godziny są rozliczane za każde, rozpoczęte 15 minut.

7. Uczestnik, który z góry opłacił kilka godzin konsultacji, ale nie wykorzystał całego czasu w trakcie jednej sesji - ma prawo do wykorzystania pozostałego czasu z zachowaniem zasady rozliczenia za każde, rozpoczęte 15 minut. Kolejne konsultacje odbędą się w terminie ustalonym wspólnie z Organizatorem.

8. Długość sesji konsultacyjnej może zostać wydłużona ponad wykupiony czas wg. uznania Uczestnika i możliwości Organizatora, co skutkuje proporcjonalnym podwyższeniem kosztu usługi. Uczestnik zobowiązuje się dopłacić pozostałą kwotę przelewem na wskazane przez Organizatora konto bankowe w ciągu 24 godzin od zakończenia konsultacji.

9. Spóźnienie Uczestnika skutkuje skróceniem konsultacji o czas spóźnienia.

10. W przypadku całkowitej nieobecności Uczestnika w ustalonym czasie i miejscu konsultacji lub w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem przez telefon/skype (przy wyborze tych opcji realizacji usługi) Organizator pobiera opłatę, jak za 1 godzinę wykonanej usługi.

11. Uczestnik ma prawo do bezpłatnego odwołania sesji i zmiany jej terminu do 24 godzin przed ustalonym wcześniej terminem konsultacji. Odwołanie sesji na mniej niż 24 godziny skutkuje pobraniem opłaty, jak za 1 godzinę wykonanej usługi.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konsultacji do 24 godzin przed ustalonym terminem. W przypadku odwołania sesji przez Organizatora na mniej niż 24 godziny Uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaconych przez siebie pieniędzy lub skorzystania z konsultacji w innym terminie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przeprowadzenia konsultacji, bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconych przez siebie pieniędzy.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania trwającej konsultacji, w związku z nieodpowiednim lub rażącym zachowaniem Uczestnika.

15. Uczestnicy wszystkich konsultacji organizowanych przez Organizatora oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie.

16. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką konsultacji. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

17. Uczestnicy konsultacji oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

18. Osoby decydujące się na uczestnictwo w konsultacjach, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty.

19. Konsultacje nie są doradztwem czy konsultingiem. Są one połączeniem szkolenia, treningu i coachingu.

Zasady uczestnictwa w kursach on-line

1. Udział w kursie on-line następuje po wcześniejszym opłaceniu uczestnictwa, za pośrednictwem Serwisu, co skutkuje zawarciem umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

2. Wszelkie warunki związane z uczestnictwem, a w szczególności zakres tematyczny czy to, co Uczestnik otrzymuje w ramach kursu (np. dostęp do materiałów wideo, dostęp do spotkań internetowych na żywo itp.) są określone w ofercie konkretnego kursu. Ewentualnie pytania, co do oferty lub nieścisłości wynikające z jej rozumienia powinny zostać wyjaśnione przez Klienta przed zawarciem umowy.

3. W zależności od kursu - Uczestnik otrzymuje do niego dostęp w formie wiadomości e-mail, adresu strony internetowej na której kurs został umieszczony lub poprzez zalogowanie się do panelu klienta.

4. Po zakupie kursu Uczestnik otrzymuje dostęp do zawartych w nim materiałów na 365 dni od daty zakupu. Po upływie tego czasu dostęp wygasa, a Uczestnik traci możliwość oglądania czy korzystania z zasobów kursu. Wyjątek stanowią kursy on-line, w ofercie których wyraźnie ujęto inny (krótszy lub dłuższy) czas dostępu do materiałów.

5. Nie ma możliwości zwrotu wpłaconych przez Uczestnika pieniędzy, poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo i wyjątkami, o których mowa w pkt. 6.

6. Niektóre kursy on-line objęte są tzw. gwarancją satysfakcji na czas 30, 60 lub 90 dni. Oznacza to, że Uczestnik takiego kursu ma prawo poprosić Organizatora (kontaktując się drogą elektroniczną lub telefoniczną) o zwrot pieniędzy w ciągu analogicznie 30, 60 lub 90 dni od daty dokonania zakupu, bez podania przyczyny. Organizator zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Uczestnikowi, na wskazane przez niego konto bankowe, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji zawierającej dane do wykonania przelewu. Jednocześnie, w takiej sytuacji Organizator ma prawo pozbawić Uczestnika dostępu do zasobów kursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnień w dostarczeniu kompletu materiałów szkoleniowych, w szczególności w przypadku kursów będących w fazie produkcji. Jeżeli opóźnienie wyniesie dłużej niż 90 dni, to Uczestnik ma prawo zażądania od Organizatora rekompensaty za czas oczekiwania, w formie: dodatkowego dostępu do innego kursu Organizatora (o podobnej cenie), konsultacji indywidualnych (długość konsultacji zależna jest od ceny kursu, w którym Uczestnik wziął udział i proporcjonalna do ceny konsultacji), szkolenia stacjonarnego (uzależnione od ceny szkolenia) lub zniżki na szkolenie stacjonarne (proporcjonalnej do ceny kursu, w którym Uczestnik wziął udział).

8. Uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez Organizatora oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursach.

9. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką kursu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

10. Uczestnicy kursów oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

11. Osoby decydujące się na uczestnictwo w kursach, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty.

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@tomaszmarzec.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane usługi, której dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń, co do sposobu wykonania usługi.

4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zwrotna zawierająca odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

5. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.